Mudanya İlçesinde Verem Savaşının esaslarını kurmak, Verem’in ferdi ve içtimai tehlikelerine karşı halkın, Belediyeleri vesair müesseseleri ikaz etmek ve yardımlarını sağlamak.

Dernek; Verem Hastahaneleri, sanatoryumlar, Dispanserler, dinlenme evleri ve benzeri tesisleri 2908 sayılı kanunun 41.maddesine göre ihtiyaç göstermek suretiyle kurulabilirler. Gerekirse bunlar için Bakanlar Kurulu’ndan bu madde hükmüne göre yetki istenebilir. Yukarıda yazılı tesislerin gelişmesi için hükümet, özel idareler, Belediyeler ve diğer hayır cemiyetlerinden her türlü yardım isteyebilir, ve bu müesseseler nezdinde teşebbüste bulunabilir.

Yukarıda a ve b bentlerinde gösterilen amaca ulaşmak için her türlü yayınlarda bulunabilir. Müzeler, sergiler açılır, bağış ve yardımlar kabul edilerek eğlence, müsamere, konser, balo, spor müsabakası, konferans gibi çalışmalar yaptırabilir.

Verem savaşın halk tarafından benimsenmesi için çalışmak ve aşının tatbikinde Hükümet, Belediye, Özel idareler, konu ile ilgili hayır cemiyetleri ile iş birliği yapmak.

Verem taramasına halkın geniş ölçüde katılmasını sağlamak amacı ile bu taramaların başarılmasında d fıkrasında yazılı müessese ve devlet daireleri ile iş birliği yapmak.

Veremli hastaların ayakta ve yataklı kurumlarda tedavisi için bütün gayreti sarfetmek ve bu hastaların tedavisinin takip ve kontrolünde aktif bir şekilde çalışmak, bu konuda fiilen çalışmalara, çalışanlara gerektiğinde maddi manavi yardımda bulunmak.

Fakir veremlilere yiyecek, giyecek, ilaç, para vesair yardımlarda bulunmak, iyileşen hastaları işe yerleştirmek, rehabilite etmek için tesisler kurmak ve bu maksatla hükümet ile ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

Verem savaşında personel yetiştirmek, bunları olgunlaştırmak için kurslar, seminerler, eğitim merkezleri açmak, kongreler ve toplantılar tertiplemek. Bu gibi çalışmaları genelleştirmek her türlü halk sağlığı eğitimi yapmak. Gerekli tesisler kurmak ve gayenin gerçekleşmesinde hizmeti geçenlere maddi ve manevi yardımda bulunmak.

Verem savaşı ülküsünü takip eden başka Dernek ve Kurumlarla temas etmek, iş birliği yapmak, çalışmalara katılmak ve karşılıklı yardımlarda bulunmak.

Halk sağlığı, tüberküloz dışı bütün göğüs hastalıkları ve özellikle akciğer kanseri ile savaşmak için elinden gelen gayreti sarfeder. Bu gibi hastalara maddi ve manevi yardımlarda bulunur. Bu hastaların teşhis ve tedavisi için gerekli tedbirlerin alınmasında kendisine düşen görevleri yapar. Aynı amaçla kurulmuş olan derneklerle bu konularla ilgili resmi ve gönüllü kurumlarla işbirliği yapar, onları her bakımdan destekler, gerekli yardımları yapar.

Yukarıda madde madde yazılan işlerin başarılması için gereken lüzumlu masrafları Dernek bütçesinden ödenir. Bu işler hükümet ve diğer kurum ve müsseseler tarafından yapılıyorsa onların masraflarına katılmak suretiyle gayeye ulaşılmasına çalışılır.

E-mail: info@mudanyaveremsavder.org