MUDANYA VEREM SAVAŞ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: Bursa ilinde, Mudanya İlçesinde olmak üzere (Mudanya Verem Savaşı Derneği) adı altında bir dernek kurulmuştur.
MADDE 2: 2908 Sayılı Kanunun 8. Maddesinin 8. Paragrafı gereğince Dernek Mudanya İlçesi içinde lüzum gördüğü yerlerde şubeler açabilir. Şubelerin nasıl kurulacağı görev ve yetkileri nasıl temsil edileceği Genel Kurul’da kararlaştırılır.
MADDE 3: Derneğin merkezi:  Mudanya Mütareke Mah. M.Kemalpaşa Cad. No:71
MADDE 4: Derneğin Amacı ve Konusu:

 1. Mudanya İlçesinde Verem Savaşının esaslarını kurmak, Verem’in ferdi ve içtimai tehlikelerine karşı halkın, Belediyeleri vesair müesseseleri ikaz etmek ve yardımlarını sağlamak.
 2. Dernek; Verem Hastahaneleri, sanatoryumlar, Dispanserler, dinlenme evleri ve benzeri tesisleri 2908 sayılı kanunun 41.maddesine göre ihtiyaç göstermek suretiyle kurulabilirler. Gerekirse bunlar için Bakanlar Kurulu’ndan bu madde hükmüne göre yetki istenebilir.

Yukarıda yazılı tesislerin gelişmesi için hükümet, özel idareler, Belediyeler ve diğer hayır cemiyetlerinden her türlü yardım isteyebilir, ve bu müesseseler nezdinde teşebbüste bulunabilir.

 1. Yukarıda a ve b bentlerinde gösterilen amaca ulaşmak için her türlü yayınlarda bulunabilir. Müzeler, sergiler açılır, bağış ve yardımlar kabul edilerek eğlence, müsamere, konser, balo, spor müsabakası, konferans gibi çalışmalar yaptırabilir.
 2. Verem savaşın halk tarafından benimsenmesi için çalışmak ve aşının tatbikinde Hükümet, Belediye, Özel idareler, konu ile ilgili hayır cemiyetleri ile iş birliği yapmak.
 3. Verem taramasına halkın geniş ölçüde katılmasını sağlamak amacı ile bu taramaların başarılmasında d fıkrasında yazılı müessese ve devlet daireleri ile iş birliği yapmak.
 4. Veremli hastaların ayakta ve yataklı kurumlarda tedavisi için bütün gayreti sarfetmek ve bu hastaların tedavisinin takip ve kontrolünde aktif bir şekilde çalışmak, bu konuda fiilen çalışmalara, çalışanlara gerektiğinde maddi manavi yardımda bulunmak.
 5. Fakir veremlilere yiyecek, giyecek, ilaç, para vesair yardımlarda bulunmak, iyileşen hastaları işe yerleştirmek, rehabilite etmek için tesisler kurmak ve bu maksatla hükümet ile ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.
 6. Verem savaşında personel yetiştirmek, bunları olgunlaştırmak için kurslar, seminerler, eğitim merkezleri açmak, kongreler ve toplantılar tertiplemek. Bu gibi çalışmaları genelleştirmek her türlü halk sağlığı eğitimi yapmak. Gerekli tesisler kurmak ve gayenin gerçekleşmesinde hizmeti geçenlere maddi ve manevi yardımda bulunmak.
 7. Verem savaşı ülküsünü takip eden başka Dernek ve Kurumlarla temas etmek, iş birliği yapmak, çalışmalara katılmak ve karşılıklı yardımlarda bulunmak.
 8. Halk sağlığı, tüberküloz dışı bütün göğüs hastalıkları ve özellikle akciğer kanseri ile savaşmak için elinden gelen gayreti sarfeder. Bu gibi hastalara maddi ve manevi yardımlarda bulunur. Bu hastaların teşhis ve tedavisi için gerekli tedbirlerin alınmasında kendisine düşen görevleri yapar. Aynı amaçla kurulmuş olan derneklerle bu konularla ilgili resmi ve gönüllü kurumlarla işbirliği yapar, onları her bakımdan destekler, gerekli yardımları yapar.

Yukarıda madde madde yazılan işlerin başarılması için gereken lüzumlu masrafları Dernek bütçesinden ödenir. Bu işler hükümet ve diğer kurum ve müsseseler tarafından yapılıyorsa onların masraflarına katılmak suretiyle gayeye ulaşılmasına çalışılır.

MADDE 5: Dernek siyasetle iştigal etmez.

MADDE 6: Dernek hükmi şahsiyeti haiz olup Bakanlar Kurulu’nun 06.01.1975 tarihli toplantısında alınan 7/9275 sayılı kararla (MENAFİİ UMUMİYE HADİM CEMİYETLER) arasına girmiştir

DERNEĞİN ÜYELERİ:
MADDE 7: Medeni haklara sahip ve 18 yaşını tamamlamış olan her Türk vatandaşı derneğe üye olabilir. 2908 sayılı kanunun 4.maddesinin ikinci fıkrasının 2 ve (e) numaralı bentlerinde gösterilenlerle diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, ilk ve ortaöğretim öğrencileri derneğe üye olamazlar. Derneğe yabancıların üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranılan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip bulunması gereklidir fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üyenin istifa hakkı vardır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Bazı üyelere ayrı haklar tanınmaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyelik için yapılan müracatları Dernek Yönetim Kurulu en geç 30 gün içinde cevaplandırır. 2908 sayılı kanunun 2.maddesinde (a) ve (b) bentlerine yazılı cezaları alanlar derneğe üye olamazlar.

MADDE 8: Derneğin Üyeleri: Derneğin üç çeşit üyeleri vardır.

 1. Kurucu üyeler: Tüzüğün arkasındaki listede isimleri yazılı şahıslardır.
 2. Onursal üyeler: Derneğe maddi ve manevi büyük hizmet ve yardımda bulunanlardır. Bunlar idare heyetinin teklifi ve Genel Kurul kararı ile bu sıfatı alırlar.
 3. Asli üyeler: Derneğe 2908 sayılı kanunun h-6 maddesine göre olanlar ve yıllık aidat ödeyen üyelerdir. Bu aidat yılda en az 2.500.000 TL olarak her üye tarafından taahhüt edilen miktarlarda ödenecektir. Asli üyelerin yıllık Genel Kurul Toplantısı çalışmalarına katılmaları için aidatlarını 31 Aralık tarihine kadar Dernek veznesine yatırmaları şarttır. Dernek Yönetim Kuruluna seçilebilmek için derneğe asli üye olmak ve ayrıca 1 yıl üyelik sıfatını doldurmuş olmak gereklidir.

MADDE 9: Dernek üyeliğin sona ermesi: İstifa, ölüm, aidat ödememek, medeni haklarını kaybetmek, haysiyet divanınca hakkında karar verilerek derneğin gayesine aykırı propaganda da bulunmak ve 2908 sayılı kanunun 17.maddesinde yazılı fiilleri irtikap etmek gibi hallerde Dernek Yönetim Kurulunca kayıtları silinir.
MADDE 10: Derneğin gelir kaynakları: Derneğin gelir kaynakları 2908 sayılı kanunun 60.maddesinde tadat edildiği üzere aşağıdadır:

 1. Üye aidatı
 2. Hükümet, Özel idareler, Belediyeler ve diğer resmi hususi müesseselerden yapılacak yardımlar,
 3. Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası, konferans ve kongre gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
 5. Dernek malikinden elde edilen gelirler,
 6. Bağış ve yardımlar,
 7. 5237 sayılı kanunla Belediyelerce eğlence vergisinden ayrılan %10 hisseler,
 8. Rozet, iane kutuları ve derneğe ait muhtelif değerdeki pulların satışından elde edilen gelirler,
 9. Bankadaki mevduatın faizleri,
 10. Hastahane, sanatoryum, preventoryum, dispanser, verem taraması ve kamp gelirleri,
 11. Maksat ve gayenin temini için menkul ve gayri menkul malların kira ve satışlarından doğacak gelirler.

DERNEK ORGANLARI:
MADDE 11: Dernekte 2908 sayılı kanunun 19.maddesine göre aşağıdaki organlar bulunur:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Haysiyet Divanı; dernek başka organlarda kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

MADDE 12: Genel Kurul:

 1. Derneğin son yıl aidatını ödemiş bulunan asil üyelerden teşekkü eder. Her iki yılda Şubat ayında olağan,
 2. yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul toplantılarının iki yılda bir yapılması zorunludur. Seçimler iki yılda bir yenilenir.

Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin isteği üzerine mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
MADDE 13: Genel Kurla çağrı usulü: Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyelere en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Keyfiyet mahalli mülkiye amirine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren bir liste de eklenir. Genel Kurul toplantısının bir kereden fazla geri bırakılması caiz değildir.
MADDE 14: Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde veya başka bir ilde yapılamaz.
MADDE 15: Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İkinci toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
MADDE 16: Toplantının yapılış usulü: Dernek Genel Kurul Toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girerler. Bundan evvelki maddede belirtilen yeter sayı sağlanmazsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, ile iki katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
MADDE 17: Toplantıda görüşülecek hususlar: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.
MADDE 18: Genel Kurulun görev ve yetkileri: Aşağıda yazılı olan hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının iki yılda bir seçimi.
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibraı.
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp kabul veya değişik şekilde ve bünyeye uygun bir hale getirilerek kabulü.
 5. Derneğe lüzumlu görülen taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 6. Derneğin federasyon, konfederasyon gibi yüksek kademeli teşekküle katılması veya ayrılması.
 7. Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışında dernek ve teşeküllere üye olarak katılması veya ayrılması.
 8. Derneğin feshi.
 9. Teklif edilen onursal üyeler hakkında karar verilmesi ve şeref plaketi, madalyası, rozeti alması gerekenlerin seçilmesi.
 10. Dernekçe verem savaşı için gerekli görülen kurumların açılması ve gereksizlerin kapatılması için karar verilmesi veya bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

MADDE 19: Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri: Dernek yönetim kurulu 7 üyeden ibaret olup her iki yılda bir gizli oyla seçilir. Eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel kurul toplantısında asil üyelerle yedekleri seçim sonunda en çok oy alan sayımına göre 7 kişide yedek üyeliklere seçilmiş olurlar. Sayıları eşit olanlar arasında kur’a çekilir. En çok oy alan 7 kişi asil, ondan sonra gelenler yedek yönetim kurulu üyesi seçilmiş olurlar. Yönetim kurulundan herhangi bir boşalmada bu yedek üyelerden en fazla oy alan yönetim kurulu asil üyeliğine getirilir. Yönetim ve Denetim görevlileri gönüllü birer hizmet olduğundan Dernek bütçesinden maaş, ücret, gündelik ve tazminat alanlar yönetim kuruluna seçilemezler. Yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı ve ikramiye alamazlar, kendilerine belediye sınırları dışındaki görevler için yönetmelik gereğince tahakkuk edecek yolluk ödenir. Dernek kurumlarında çalışan yönetim kurulu üyelerine genel kurulca alınacak kararla ve ihtiyaç görüldüğü durumlarda belirli bir ödenek verilir.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir kaçına yetki vermek.
 2. Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek.
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak veya yaptırmak gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak.
 4. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verildiği değer bilimum işleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Derneğin haklarını korumak, dernek malları üzerinde tasarrufta bulunmak, lüzumlu olan memur ve görevlilerin tayinlerini tasdik etmek veya işlerinde nihayet vermek.
 5. Derneğin üye sayısını ve geliri arttırmak için her türlü tedbire başvurmak.
 6. Derneğin gayesine varması hususunda hükümet, belediye, özel idareler ve diğer derneklerle resmi ve hususi müesseseler nezdinde gerekli teşebbüslere girişmek onlarla işbirliği yapmak ve gereğinde çalışmalar için lüzumlu masrafların karşılanmasına fiilen iştirak etmek.
 7. Derneğe maddi ve manevi büyük hizmette bulunmuş olanların onursal üyeliğe kabulü için veya şeref plaketi, madalya ve rozet ile ödüllendirilmesi için genel kurula teklifte bulunmak.
 8. Ulusal verem savaşı derneğine ve diğer şehir ve memleket dışı toplantılara dernek adına temsilci seçmek, lüzum gördüğü yerde ve işlerde mahalli komiteler kurmak, kadın kolları teşkil etmek ve bunların masraflarına katılmak için iç hizmet yönetmeliklerini yapmak.

MADDE 20: Yönetim kurulun çalışması: yönetim kurulu 15 günde bir davetsiz olarak toplanır. Ayrıca başkan lüzum gördüğü takdirde yazılı davetsiz her zaman toplanması mümkündür. Yönetim kurulu toplantılarda ekseriyetin bulunması şarttır. Bu toplantılara mazeretsiz olarak üst üste 3 sefer gelmeyen üye bu görevden çekilmiş sayılır. Yönetim kurulunda kararlar çoğunlukla alınır. Reylerde eşitlik olduğu taktirde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Başkan bulunmadığı taktirde başkan vekili vekalet eder. Onun vazife ve selahiyetlerini iktisap eder.
MADDE 21: Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile, yedeklerinde yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması ile, mahalli sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
MADDE 22: Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip, bir sekreter ve bir veznedar seçer, bu görevler fahridir.
MADDE 23: Yönetim Kurulu vazife taksimine göre aşağıdaki görevleri ifa ederler:

 1. Başkan: Derneği temsil eder. Ita amiridir, toplantılara katılır, yürütür, her hususta şehirler arası ve milletler arası toplantılarda derneğin tabiş temsilcisidir.
 2. Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı zamanlarda aynı şartlarda başkanı temsil eder ve onun görevlerini aynen ifa eder. İcra organıdır. Yönetim kurulunun kararlarının yerine getirilmesini takip eder, bunlardan sorumludur.
 3. Sekreter: Büro ve yazı çalışma işlerini sevk ve idare eder. 2908 sayılı kanunun Dernekler yönetmeliğinin kendisine verdiği defterleri ve üye kayıt işleri ile meşgul olur.
 4. Muhasip: Derneğin hesaplarını, gelir gider defterlerini tutar veya tutturur. 2908 sayılı kanunun dernekler yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin hükümlerin muhasebe yönünden yerine getirilmesini sağlar. Derneğin yıllık bilanço ve hesabı kat’isini hazırlar ve derneğin bilumum muhasebe işlerinden mesuldür.
 5. Veznedar: Derneğin gelirini, üye aidatını makbuz mukabilinde alır, bankaya yatırır. Derneğin her türlü tahsilatını almakla yetkilidir. Muhasibin kendisine tevdi ettiği üye tahsilat defteri ile kasa defterini tutar. Derneğin parasından sorumludur.

MADDE 24: Derneğin bankadaki parası başkan veya başkan vekili ile veznedar veya mesul muhasibin müşterek imzaları ile çekilir.
MADDE 25: Dernek işlerini yürütmek için lüzumlu kadar memur, müstahdem ve işçi tayini ücretlerinin takdiri ve görevlerine nihayet verilmesi yönetim kurulu görevlerindendir.
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 26: Yönetim kurulu kararı ile tayin edilecek mutemed üzerinde her yıl en çok yönetim kurulunca belirlenecek miktarda sarf yetkisi vardır. İbraz edeceği belgelerle ilk yönetim kurulu toplantısında bu sarf mahsubunun onaylanması zaruridir. Mutemed evvelce aldığı avansı kapatmadan kendisine ikinci defa avans verilmesi veznedar veya muhasip, yönetim kurulu veya ita amirliği kararı olmadıkça hiçbir surette para sarfına yetkili değildirler. Derneğe bağlı teşkilat veya müesseselerle tüzüğün 18.maddenin i ve 19.maddenin e ve g bendine göre kurulacak teşekkülerin ihtiyaçları için yönetim kurulu kararı ile mutemed tayin edilen şahıslara ayrı ayrı avans verilebilir. Bu avansların miktarları yönetim kurulunca tayin edilir. Bu kurumlara ayrılan ödenekler kendilerince düzenlenecek bütçelere göre yürütme kurullarının aldıkları kararlarla da sarf edilir. Başkan verilen sarf yetkisini aşamaz, alınan avansın mahsubu yapılmadan aynı müesseseye ikinci bir avans verilmez. Derneğin mali yılı 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer. Genel kurul toplantısı mali yıla göre düzenlenir.
Denetleme kurulu teşkilatı ve görevleri:
MADDE 27: Denetleme kurulu 3 asil, 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini 6 ayı geçmeyen aralıklarla dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde genel kurula verir. Denetleme kurulunda boşalan yerlere yönetim kurulu usulü tatbiki ile yedek üyeliklerle tamamlanır.
MADDE 28: Dernek tüzüğünün 19.maddesinin g bendi gereğince verem savaşının gayesine ulaşabilmesi için sağlık müşavirliklerinin kurulması yönetim kurulunun takdirine bırakılmıştır. Sağlık müşavirlikleri derneğe ait sıhhi müesseseleri en az üç ayda bir murakabe eder, durumu hazırlayacakları raporlarla yönetim kuruluna bildirirler. Sağlık müşavirlikleri lüzum gördükleri tedbirler hakkında yönetim kuruluna teklifte bulunurlar. Yönetim kurulu lüzum gördüğü toplantılara sağlık müşavirlikleri davet edebilirler, ancak o şahısların alınacak kararlarda rey hakları yoktur. Sağlık müşavirleri yönetim kurulu isteği üzerine sıhhi müesseselerin teftişini yapar ve kısa zamanda raporlarını dernek başkanına tevdii eder.
MADDE 29: Derneğin şubeleri: Dernek 2908 sayılı kanunun 31.maddesine göre tüzüğünde belirtilmiş olduğu üzere gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Dernek yönetim kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerde en büyük mülkiye amirine yazılı müracatta bulundurulur. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgesinin eklenmesi şarttır. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır.
MADDE 30: Şubelerin organları: Şube organları genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulundan ibarettir. Bu organların görev ve yetkileri dernek tüzüğünde bildirilen hususlardır.
MADDE 31: Şubelerin tabi olacağı hükümler: dernek şubeleri hakkında 2908 sayılı kanunun hükümleri uygulanır, ancak:

 1. Şube genel kurul toplantısına ait ilan gazete yerine mahalli imkan ve vasıtalardan yararlanmak suretiyle yapılabilir.
 2. Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorunluluğundadır.
 3. Şubeler tüzük hükümlerini üyelik aidatı dışında tatbik eder. Üye aidatının tabanı her şubenin yönetim kurulunca saptanır.
 4. Şubeler merkeze her üç ayda bir çalışma raporu ile hesap hülasası göndermek mecburiyetindedir.

MADDE 32: Yasak faaliyetler: Dernek tüzüğünde gösterilen amaç dışında her hangi bir faaliyette bulunamaz. 2908 sayılı kanunun 37. ve 41.maddesinde tedat edilen hususlara riayete mecburdur.
MADDE 33: Yabancı dernek ve kuruluşlarla temas: Dernek yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edilmesi veya yabancı derneklerin davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına göndermesi Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nın vereceği izne bağlıdır.
MADDE 34: Bildiri yayınlama: Dernek şubeleri ve merkezi yetkili organlarınca karar verilmeden bildiri beyanname veya benzeri yayınlar yapamaz. 2908b sayılı kanunun 30.maddesini uygulamak mecburiyetindedir.
MADDE 35: Dernek tüzel kişiliğinin sona ermesi, fesih ve tasfiye:

 1. Genel kurul kararı ile feshi: Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılmak hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse tüzüğün 15.maddesine göre üyeler çağrılır. Sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.
 2. Mahkeme kararı ile feshi: 2908 sayılı kanunun 9.maddesi gereğince yetkili mercilerle yapılan yazılı isteme rağmen 30 gün içinde dernek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanamaz veya kanuna aykırılıklar giderilemezse, yine aynı kanunun 13.maddesi gereğince genel kurul toplanmaz. Olağan genel kurul, toplantısı üst üstte iki defa yapılmazsa dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye amirinin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet savcılığının talebi üzerine mahalli asli hukuk mahkemesince derneğin feshine karar verilebilir.

MADDE 36: Derneğin feshi: Dernek ve şubelerinden herhangi birisinin veyahut hepsinin gayesine uygun faaliyet sahası kalmadığı veya iş göremeyecek derecede acze düştüğü takdirde dernek fasih ve tasfiye edilir. Fesih ve tasfiyeye 2908 sayılı kanunun 54 ve 55.maddeleri uygulanır.
MADDE 37: Fesih kararı verildikten sonra genel kurul tarafından beş kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Bu heyet derneğin menkul ve gayrimenkul eşyasını ve mevcut parasını tespit ederek bir raporla umumi heyete bildirir.
MADDE 38: Umumi heyet fesih edilen dernek veya şubenin menkul veya gayrimenkul mal ve paralarını verem mevzuunda kullanılmak üzere merkeze veya Ulusal Savaşı derneğine devreder. Tasfiye heyeti kongre kararına göre hazırlayacağı raporu derneğin varsa gayrimenkul ve menkul malları ile para ve alacakları yekünunu senet ve makbuzları ile bilumum evrak ve matbuasını 5 gün içinde mahallin en büyük mülkiye amirine makbuz mukabili teslim eder ve derneğin fesh edildiğini bildirir.
MADDE 39: Dernek defterleri ve kuyudatı: Dernek 2908 sayılı kanunun ve dernekler yönetmeliğinin uygulamaya ilişkin hükümlerine göre defterleri tutmaya mecburdur. Bundan yukarıda 23.maddede yönetim kurulu vazife taksimine göre, görev ifası ile yükümlü bulunan yönetim kurulu üyeleri sorumludur.
MADDE 40: Derneğin remzi ve temsili: Derneğin remzi açıklığı sola bakan iç içe geçmiş çift kırmızı aydır. Dernek 1969 yılında kurulmuş olup ana nizamnamesinin bazı maddeler değiştirilmek suretiyle ve son olarak 2908 sayılı dernekler kanununun tüzük hükümleri uydurularak bugünkü meri şekle sokulmuş bulunmaktadır.
Dernek Kurucu Üyeleri:

 1. Dr. Mustafa Er: Halitpaşa Cad. No:1 Mudanya
 2. Yahya Kumru: M.Kemal P. Cad. No:71 Mudanya
 3. Mehmet Özer: Orman Bölge Şef. Loj. No:1 Mudanya
 4. İmdat Ercan: Hamam aralığı No:3 Mudanya
 5. Mehmet Keser: Güzelyalı Mah. Esen Sok. No:2 Mudanya
 6. Şaban Temelöz: Orman Bölge Şef. Loj. No:2 Mudanya
 7. Hasan Ülker: Halitpaşa Mah. Şeref Sok. No:10 Mudanya

 

 

tüzüğü indir
Mudanya Verem Savaşı Derneği © 2010 | Mudanya/BURSA 0224 544 11 66 info@mudanyaveremsavder.org